algemene voorwaarden

Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Jochem Aerts

Handelend onder de naam/namen: klik-box

Vestigingsadres: Wouwendonkstraat 80, 2570 Duffel

Telefoonnummer: +32 (0) 498 84 57 66

Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 21.00

E-mailadres: info@klik-box.be

Ondernemingsnummer: 0779 866 340

Btw-nummer:  BTW BE0779 866 340

 

Artikel 1 ALGEMEEN

1.1 De huur wordt aangegaan onder de hierna vermelde voorwaarden, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen. De huurder bevestigt onderhavige voorwaarden te kennen en te aanvaarden.

 

Artikel 2 HUURPRIJS

2.1 Alle prijzen van de zijde van de verhuurder zijn zonder btw aangezien Klik-box vrijgesteld is doordat het een kleine onderneming is. De minimale huurperiode is 1 weekend of 1 week (afhankelijk van de grote van de bouwset).

2.2 De verhuurder kan aan de huurder het ter beschikking stellen van het huurobject opschorten totdat de waarborgsom volledig is betaald. Deze waarborg is vooraf betaalbaar. Het bedrag van de waarborg zal door de verhuurder worden bepaald en is afhankelijk van het gehuurde goed en/of de voorziene huurtermijn. Zij geeft nooit recht op intresten. Het bedrag van de waarborg kan geenszins worden aanzien als voorschot op de huur. De waarborg wordt door de verhuurder teruggegeven aan de huurder op het ogenblik dat de huurder schijnbaar al zijn verplichtingen in het kader van de huurovereenkomst is nagekomen en dit ten laatste 31 dagen na het einde van de huurovereenkomst. De teruggave van de waarborg impliceert geenszins dat de verhuurder verzaakt aan enig recht of enige vordering.

2.3 De huurprijs is gebaseerd op het normale gebruik van het materiaal, wat geen extra slijtage aan het materiaal met zich meebrengt en die de verhuurder als normaal ervaart.

2.4 Bij het afspreken van de duur van de huurperiode worden alle dagen (ook weekends en feestdagen) meegerekend en telt een dagdeel voor een hele dag. De huurder is verplicht de gehuurde sets uiterlijk op de afgesproken dag en tijdstip vermeld in de overeenkomst terug te bezorgen of te verzenden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 3 TER BESCHIKKING STELLEN VAN DE SETS

3.1 BIJ AFHALING:

Bij aanvang van de huurovereenkomst kan de huurder het gehuurde materiaal zelf bij de verhuurder ophalen en bij het einde van de overeenkomst dient de huurder het gehuurde dan terug te bezorgen. Het niet-afhalen van gehuurde sets op de overeengekomen datum bij aanvang van de huurperiode, impliceert geenszins dat de huurder niet verplicht is om een vergoeding te betalen welke overeenstemt met de afgesproken duur van de huurovereenkomst. De huurder brengt het gehuurde materiaal in dezelfde staat terug aan de verhuurder als waarin hij het materiaal heeft ontvangen bij de start van de huurperiode.

3.2 BIJ VERZENDING (ENKEL BINNEN BELGIË):

Aangezien verzending niet altijd gaat zoals gepland, zijn er twee eenvoudige regels:

  1. Ontvangt de huurder de set voordat de huurperiode begon? Dan past de verhuurder niets aan, de huurder krijgt de extra periode er gratis bij.
  2. Heeft u, de huurder, de set na het begin van uw huurperiode ontvangen door een vertraging? Dan verlengt de huurder de huurperiode met de duur van de vertraging.

 

De huurperiode eindigt bij afgifte van het product aan de bezorgdienst of direct aan de verhuurder. 

3.3 De huurovereenkomst wordt ontbonden in geval van:

  • ernstige fout of tekortkoming in hoofde van de huurder
  • schending van de algemene voorwaarden
  • niet nakoming van de betalingsverplichtingen
  • in geval van faillissement van de huurder

 

Artikel 4 BETALING

4.1 U kan betalen met Bancontact. Wij werken samen met externe leveranciers die normaal gezien een goede beveiliging moeten garanderen maar kunnen zelf niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele problemen in verband met de betaalfunctie.

4.2. Facturen welke niet worden betwist per aangetekend schrijven binnen de week na de toezending ervan, worden geacht aanvaard te zijn door de huurder.

 

Artikel 5 GEBRUIK VAN DE GEHUURDE GOEDEREN

5.1 De huurder verklaart zich akkoord de gehuurde goederen te beheren als een goede huisvader en is verplicht het gehuurde materiaal overeenkomstig de bestemming te gebruiken.

5.2 Het is niet toegestaan veranderingen aan de gehuurde set aan te brengen.

5.3 De gehuurde set mag niet doorverhuurd worden. Het is eveneens niet toegelaten het gehuurde materiaal te ontlenen of onder welk ander beding ook aan derden ter beschikking te stellen of te overhandigen.

5.4 Indien er iets ontbreekt of er is schade aan het gehuurde materiaal ontstaan waarvoor de huurder niet verantwoordelijk is, tracht de verhuurder binnen een redelijke termijn na melding van het schadegeval een gepaste oplossing te bieden, hetzij door herstelling of door omwisseling van het gehuurde goed en dit voor de resterende duur van de overeenkomst.

De huurder heeft geen recht op schadevergoeding op grond van enige onderbreking in het gebruik van het gehuurde goed en put er ook geen recht uit tot ontbinding van de overeenkomst.

De eventuele herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd door of in opdracht van de verhuurder, die de kosten van herstel op zich neemt, behoudens indien het gebrek, tekort of de beschadiging aan de huurder te wijten is (vb. wegens onachtzaamheid van de huurder). Het bewijs van het tegendeel ligt bij de huurder.

De verhuurder is nooit aansprakelijk voor enige geleden schade (al dan niet aan derden) ten gevolge van enig gebrek.

5.5 Na ontdekking van een beschadiging aan de set tijdens het bouwen zelf, zet de huurder de bouw ervan niet voort tot er contact opgenomen is met de verhuurder. Laat  de huurder overleg met de verhuurder na, dan komt of blijft de schade als gevolg van het gebruik voor rekening van huurder.

5.6 Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord van de verhuurder, mag het gehuurde materiaal enkel gebruikt worden op het Belgisch grondgebied.

 

Artikel 6. EIGENDOM

6.1. De verhuurder blijft eigenaar van de verhuurde materialen.

6.2. De huurder is verplicht om de verhuurder onmiddellijk op de hoogte te brengen indien derden-schuldeisers beslag hebben gelegd op de gehuurde materialen of indien de materialen een voorwerp zijn van een rechterlijk beslag. In dit geval stelt de huurder de schuldeiser/curator onmiddellijk in kennis van het huurcontract en van het eigendomsvoorbehoud van de verhuurder.

 

Artikel 7 AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE

7.1 De huurder is gedurende de gehele huurtijd aansprakelijk voor alle schade of hinder die het gehuurde goed, of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan zichzelf of aan derden zou veroorzaken.

Ook zal de huurder verantwoordelijk zijn voor alle schade dewelke veroorzaakt wordt aan het gehuurde materiaal tijdens de huurperiode (inclusief diefstal en vandalisme). De huurder zal er alles aan doen om diefstal van de gehuurde goederen te voorkomen, gezien het feit dat de huurder een teruggaveplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of toedoen van een ander.

De huurder is ertoe gehouden om het nadeel dat de verhuurder loopt ingevolge beschadiging, tenietgaan, verlies of verdwijning van het materiaal te vergoeden aan de verhuurder. De vergoeding bestaat uit de herstelling van de materiële schade (inclusief minwaarde), het vervangen van het tenietgegane of verdwenen materiaal, alsook alle schadelijke gevolgen welke voortvloeien uit de beschadiging, het tenietgaan of de verdwijning van het gehuurde materiaal. In geval van definitief verlies (diefstal, vandalisme of beschadiging waarbij een herstel niet langer mogelijk is) is de huurder een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 40% op de aankoopprijs.

De huurder dient in dit geval eveneens in te staan voor de gederfde huuropbrengsten vanaf het ogenblik waarop de schade is ontstaan tot op het ogenblik waarop het materiaal (of het vervangingsmateriaal) terug kan worden gebruikt voor verhuring.

7.2 Terugname door de verhuurder houdt geen aanvaarding in van alle schade of gebreken aan de gehuurde materialen welke zijn veroorzaakt door de huurder tijdens de huurperiode, en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. De verhuurder beschikt over een termijn van 5 werkdagen om de goederen bij retour te onderzoeken op zichtbare gebreken en de huurder uit te nodigen voor een tegensprekelijke vaststelling van de schade. Indien de huurder van dit recht geen gebruik maakt, aanvaardt hij daarmee stilzwijgend en onherroepelijk de beschreven schade. De verhuurder is hierna gerechtigd om tot vervanging of herstelling over te gaan teneinde de schade te remediëren. De kostprijs (inclusief inkomsensderving en alle schadelijke gevolgen) wordt door de verhuurder vervolgens ter kennis gesteld aan de huurder welke de schade dient te vergoeden.

7.3 De huurder is verplicht alle schade, tenietgaan of verdwijning evenals de gebreken van de gehuurde sets onmiddellijk aan de verhuurder te melden.

7.4 Alle schade aan het gehuurde materiaal door verkeerd gebruik door huurder of die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, wordt door verhuurder voor rekening van huurder hersteld.

 

Artikel 8 RISICO

8.1 De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade (al dan niet aan derden) door de gehuurde set of sets tijdens de looptijd van de huurovereenkomst.

8.2 De huurder zal zich houden aan de spe(e)lregels die klik-box meegeeft in hun boxen.

 

Artikel 9 GESCHILLEN EN BEVOEGDE RECHTBANK

9.1 Op de huurovereenkomst is enkel het Belgisch recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen die over of naar aanleiding van de huurovereenkomst ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan, zullen worden behandeld door de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen.

 

Artikel 10 INTERPRETATIE

10.1 Indien een beding of een onderdeel van een beding van deze voorwaarden nietig of niet tegenwerpbaar zou zijn, om welke reden ook niet-afdwingbaar zou zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

In voorkomend geval zullen partijen, te goeder trouw, streven naar een oplossing en/of bepaling die zo nauwkeurig mogelijk aansluit bij het beding of een deel van het beding, dat nietig, niet tegenwerpbaar of niet-afdwingbaar zou zijn verklaard.